1. A Társulás neve: Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása

2. A Társulás székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A Társulás képviselõje: a Társulási Tanács elnöke

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselõje:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselõje: Dr. Schauta Marcell önkormányzati képviselõ

Surd Község Önkormányzata
székhelye: 8856 Surd, Kossuth L. u. 2.
képviselõje: Kanász János polgármester

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
képviselõje: Csárdi Tamás polgármester

mint alapító tagok.

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszám adatok alapján):
Nagykanizsa: 46.447 fõ
Surd: 625 fõ
Zalakomár: 2.944 fõ

6. A Társulás mûködési területe: Nagykanizsa, Surd és a Zalakomár települések közigazgatási területe.

7. A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetékes osztálya végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.”

8. A Társulás alakításának idõtartama. A Társulás 2013. július 01. napjától határozatlan idõre alakul.

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott szociális szolgáltatásokat és ellátásokat alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

Szociális alapszolgáltatások:

a) Házi segítségnyújtás: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 63. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 25-27. §-ában meghatározott feladatokat.

b) Idõsek nappali ellátása: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/F. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott idõsek nappali ellátása feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74-80. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelõen.

c) Szociális étkeztetés: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a Szoc. tv. 62. §-ában meghatározott feladatokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20-22. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelõen.

d) Fogyatékossággal élõk nappali ellátása: 2014. január 1. napjától a Társulás ellátja Nagykanizsa közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/F. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátása feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. SzCsM rendelet 74-82. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelõen.

e) Támogató szolgáltatás: 2014. január 1. napjától a Társulás ellátja Nagykanizsa közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. SzCsM rendelet 39/A-39/D. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelõen.

10. A Társulás által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
101221 Fogyatékossággal élõk nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102023 Idõskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Idõskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102031 Idõsek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsõdében, fogyatékosok nappali intézményében
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás

11. A közös fenntartású intézmény megnevezése
A Társulás a feladatkörébe tartozó önkormányzati feladatok folyamatos ellátását, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbi közösen fenntartott intézmény útján biztosítja a Társulás tagjai részére.

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/b.
Telephelyei:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40.
8800 Nagykanizsa, Corvin u. 1/A.
8800 Nagykanizsa Kodály u. 10.
8800 Nagykanizsa Ûrhajós u. 6/A. 2. ajtó
8856 Surd Kossuth L. u. 35/A.
8751 Zalakomár, Petõfi u. 6.

1. A Társulás neve: Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása

2. A Társulás székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A Társulás képviselõje: a Társulási Tanács elnöke

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselõje:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselõje: Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

Fûzvögy Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Fûzvölgy, Kossuth u. 52.
képviselõje: Schmidt István polgármester

Homokkomárom Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Homokkomárom, Jókai u. 35.
képviselõje: Sipos-Takács Erika alpolgármester

Hosszúvölgy Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.
képviselõje: Kiss Krisztián polgármester

Liszó Község Önkormányzata
székhelye: 8832 Liszó, Kanizsai u. 2.
képviselõje: Novák Csaba polgármester

Rigyác Község Önkormányzata
székhelye: 8883, Rigyác, Szabadság u. 4.
képviselõje: Balassa Kornél polgármester

Sormás Község Önkormányzata
székhelye: 8881 Sormás, Fõ u. 1.
képviselõje: Neubauer Tibor polgármester

mint alapító tagok.

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszám adatok alapján):
Nagykanizsa: 46 447 fõ
Fûzvölgy: 140 fõ
Homokkomárom: 222 fõ
Hosszúvölgy 183 fõ
Liszó: 380 fõ
Rigyác: 425 fõ
Sormás: 893 fõ

6. A Társulás mûködési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe

7. A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala illetékes osztálya végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

8. A Társulás alakításának idõtartama. A Társulás 2015. szeptember 01. napjától határozatlan idõre alakul.

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott óvodai ellátást mûködési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet elõírásai szerint, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

10. A Társulás által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11. A közös fenntartású intézmény megnevezése

A Társulás a feladatkörébe tartozó önkormányzati feladatok folyamatos ellátását, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbi közösen fenntartott intézmény útján biztosítja a Társulás tagjai részére.

Nagykanizsa Központi Óvoda

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.

Tagintézményei:

Központi Óvoda Attila Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.
Központi Óvoda Rozgonyi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Központi Óvoda Hevesi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.
Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.
Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Központi Óvoda Micimackó Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Szent I. u. 14.
Központi Óvoda Vackor Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/B.
Központi Óvoda Palini Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky u. 67.
Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Rózsa út 7.

Egyéb telephelyek:

8800 Nagykanizsa, Besenyõ u. 2.
8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 117.
8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
8800 Nagykanizsa, Törökvári u. 94.

1. A Társulás neve: Dél-Zala Hulladákgazdálkodási Társulás

2. A Társulás székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A Társulás képviselõje: Balogh László elnök

Társulási Megállapodás