Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása


1. A Társulás neve: Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása

2. A Társulás székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselője: Dénes Sándor polgármester

Surd Község Önkormányzata
székhelye: 8856 Surd, Kossuth L. u. 2.
képviselője: Kanász János polgármester

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
képviselője: Csárdi Tamás polgármester

mint alapító tagok.

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszám adatok alapján):
Nagykanizsa: 48.679 fő
Surd: 618 fő
Zalakomár: 3.090 fő

6. A Társulás működési területe: Nagykanizsa, Surd és a Zalakomár települések közigazgatási területe.

7. A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

8. A Társulás alakításának időtartama. A Társulás 2013. július 01. napjától határozatlan időre alakul.

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott szociális szolgáltatásokat és ellátásokat alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

Szociális alapszolgáltatások:

a) Házi segítségnyújtás: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 63. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 25-27. §-ában meghatározott feladatokat.

b) Idősek nappali ellátása: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/F. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott idősek nappali ellátása feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 74-80. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelően.

c) Szociális étkeztetés: a Társulás ellátja Nagykanizsa, Surd és Zalakomár közigazgatási területén a Szoc. tv. 62. §-ában meghatározott feladatokat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20-22. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelően.

d) Fogyatékossággal élők nappali ellátása: 2014. január 1. napjától a Társulás ellátja Nagykanizsa közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/F. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott fogyatékosok nappali ellátása feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 74-82. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelően.

e) Támogató szolgáltatás: 2014. január 1. napjától a Társulás ellátja Nagykanizsa közigazgatási területén a Szoc. tv. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás feladatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 39/A-39/D. §-aiban meghatározott követelményeknek megfelelően.

10. A Társulás által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás

11. A közös fenntartású intézmény megnevezése
A Társulás a feladatkörébe tartozó önkormányzati feladatok folyamatos ellátását, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbi közösen fenntartott intézmény útján biztosítja a Társulás tagjai részére.

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/b.
Telephelyei:
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40.
8800 Nagykanizsa, Corvin u. 1/A.
8800 Nagykanizsa Kodály u. 10.
8800 Nagykanizsa Űrhajós u. 6/A. 2. ajtó
8856 Surd Kossuth L. u. 35/A.
8751 Zalakomár, Petőfi u. 6.

Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása1. A Társulás neve: Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása

2. A Társulás székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

3. A Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke

4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
képviselője: Dénes Sándor polgármester

Fűzvögy Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Fűzvölgy, Kossuth u. 52.
képviselője: Szabó István polgármester

Homokkomárom Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Homokkomárom, Jókai u. 35.
képviselője: Singula Ferencné polgármester

Hosszúvölgy Község Önkormányzata
székhelye: 8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.
képviselője: Bali Veronika polgármester

Liszó Község Önkormányzata
székhelye: 8832 Liszó, Kanizsai u. 2.
képviselője: Novák Csaba polgármester

Sormás Község Önkormányzata
székhelye: 8881 Sormás, Fő u. 1.
képviselője: Pőcze Edit Márta polgármester

mint alapító tagok.

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott lakosságszám adatok alapján):
Nagykanizsa: 48 679 fő
Fűzvölgy: 127 fő
Homokkomárom: 201 fő
Hosszúvölgy 193 fő
Liszó: 409 fő
Sormás: 898 fő

6. A Társulás működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe

7. A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

8. A Társulás alakításának időtartama. A Társulás 2015. szeptember 01. napjától határozatlan időre alakul.

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A Társulás a Mötv. 13. § (1) bekezdésének 6. pontjában meghatározott óvodai ellátást működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet előírásai szerint, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

10. A Társulás által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11. A közös fenntartású intézmény megnevezése

A Társulás a feladatkörébe tartozó önkormányzati feladatok folyamatos ellátását, illetve az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbi közösen fenntartott intézmény útján biztosítja a Társulás tagjai részére.

Nagykanizsa Központi Óvoda

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.

Tagintézményei:

Központi Óvoda Attila Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.
Központi Óvoda Rozgonyi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Központi Óvoda Hevesi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 17/B.
Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.
Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Központi Óvoda Micimackó Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Szent I. u. 14.
Központi Óvoda Vackor Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Platán sor 8/B.
Központi Óvoda Palini Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky u. 67.
Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Rózsa út 7.

Egyéb telephelyek:

8800 Nagykanizsa, Besenyő u. 2.
8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 117.
8800 Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
8800 Nagykanizsa, Törökvári u. 94.