Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Bodó László
Dr. Fodor Csaba
Dr. Schauta Marcell
Radics Bálint

Külsõs tagok:
Orbán László
Táborfi Károly
Vágvölgyiné Dr. Szõllõsi Edit
Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
 • 2. pont - Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2019. évi munkájáról
 • 8. pont - Nagykanizsai 3500 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Kanizsa Uszoda Kft. részére
 • 9. pont - Javaslat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesülettel kötött gyepmesteri feladat-ellátási szerzõdés II. számú módosítására
 • 10. pont - Javaslat Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlan Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság részére történõ ingyenes használatba adásának engedélyezésére
 • 15. pont - Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
 • 18. pont - Javaslat a „Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért” c. projektmenedzsment szerzõdés módosítására

Elõadók: Polai György irodavezetõ, Tárnok Ferenc csoportvezetõ, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos, Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

3. Kiegészítés (Felügyelõ Bizottsági Határozat) - Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

4. Kiegészítés - Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) - BIZALMAS!

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat ingatlan hasznosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon üzemeltetett, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város térfigyelõ kamerarendszere mûködtetésének 2020. I. félévi tapasztalatairól (írásban)

Elõadó: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Dobos István tû. alezredes, tûzoltósági tanácsos, kirendeltségvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltóság 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Kómár Ferenc tû. alezredes, tûzoltóparancsnok

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
 • 2. pont - Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2019. évi munkájáról
 • 8. pont - Nagykanizsai 3500 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Kanizsa Uszoda Kft. részére
 • 9. pont - Javaslat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesülettel kötött gyepmesteri feladat-ellátási szerzõdés II. számú módosítására
 • 10. pont - Javaslat Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlan Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság részére történõ ingyenes használatba adásának engedélyezésére
 • 12. pont - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata

Elõadók: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Tárnok Ferenc csoportvezetõ, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Zárt ülésre:

 1. Javaslat Nagykanizsa város címerhasználatának engedélyezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

 1. A Balaton Nyomda Kft-vel megkötött megbízási szerzõdés ügyiratának áttekintése (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: a szerzõdés készítõje

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. sz. kiegészítés-Független könyvvizsgálói jelentés

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztatás a polgármester és az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Javaslat a vagyonnyilatkozatok kezelésének rendjérõl szóló szabályzat elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, jegyzõi kabinet vezetõje

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazás megállapítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Meghívóban nem szereplõ napirend:

Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2019. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató, Zakó László vezérigazgató

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi