Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a 2020/2021-es tanévben Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, az ügyintézés Nagykanizsa Fõ út 8. szám (Bazár-udvar) alatti irodában történik.

1. Az étkezés költsége
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetõséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.
Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülõ, gyám (törvényes képviselõ) köteles.

  Tízórai Ebéd Uzsonna Reggeli Vacsora
Óvoda 105 Ft 400 Ft 105 Ft    
Általános Iskola 118 Ft 431 Ft 118 Ft    
Középiskola 135 Ft 490 Ft 135 Ft    
Középiskolás kollégista 135 Ft 490 Ft 135 Ft 305 Ft 305 Ft
Felnõtt   828 Ft      

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján a fizetendõ étkezési térítési díjak 2020. április 1-tõl.

2. Az étkezés megrendeléséhez és a térítési díjkedvezmények igényléséhez szükséges dokumentumok:

Jogcím Óvoda 1-8. évfolyam 1-8. évfolyamon felül   Szükséges dokumentumok
Megrendelés - Étkezés igénylés Nyilatkozat  RGYVK határozat másolata Magasabb összegû családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/szakorvosi igazolás, szakvélemény Az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgálat vezetõje által kiállított igazolás Határozat/ a kedvezmény a Polg. Hiv. Humánigazgatási csoportjánál igényelhetõ
kedvezmény mértéke (%)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 100 100 50 X X X      
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 100 50 50 X X   X    
3 vagy több gyermeket nevelõ család 100 50 50 X X        
1 fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át 100 0 0 X X        
Nevelésbe vett gyermek 100 100 100 X X     X  
Térítési díj hozzájárulás NMJV 6/2015. (II.16.) ÖR alapján* 30-50 30-50 30-50 X         X

 

3. Az étkezés igénylésének módja, határideje

Tekintettel a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre, valamint az oktatási intézményeknél fennálló iskolalátogatási tilalomra, a hiánytalanul kitöltött étkezés igénylés nyomtatványokat és a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot és igazolásokat kérjük e tájékoztató végén megadott címre/e-mail címre elküldeni 2020. június 15-ig.

A nyomtatványok letölthetõek a www.nagykanizsa.hu honlapról A város élete / Közétkeztetés menüpontból. (A nyomtatványok elérhetõek kitölthetõ ûrlapként, valamint Word-dokumentumként is.)

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetõségük, a nyomtatványok személyesen átvehetõk a Nagykanizsa, Fõ út 8. (Bazár-udvar) alatti irodánkban.

4. Az étkezési térítési díjak fizetésének szabályai

Módja:
• csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben az étkezési ügyintézõtõl azonosító számot kell kérni a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványra, melyet kitöltés után a felhatalmazónak a számlavezetõ bankkal kell aláíratni. A bank elfogadását követõen a megbízás másolatát / a bank által adott igazolást az étkezési csoporthoz kell eljuttatni.
• átutalással: a számlán szereplõ bankszámlára;
• banki pénztári befizetéssel;
Az étkezési térítési díjakat számla alapján elõre kell megfizetni, a tárgyhónapot megelõzõ hónap 20. napjáig.
A 2020/2021-es tanév szeptember hónapra szóló számlái augusztusban postai/elektronikus úton megküldésre kerülnek az étkezési típus igénylés nyomtatványon megadott címre/e-mail címre. Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésérõl 2020. augusztus 20-ig gondoskodni szíveskedjenek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a térítési díj meg nem fizetése a szolgáltatás szüneteltetését vonhatja maga után a fennálló hátralék kiegyenlítéséig.

5. Az étkezés igénylésének lemondása

Felhívjuk a Tisztelt Szülõ figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik (pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszûnése), azt az étkezési csoport felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelõtt 9 óráig kérjük jelezni elérhetõségeinken. Minden esetben a bejelentést követõ naptól tudjuk lemondani az étkezést. A hiányzást ingyenes étkezõnél is kérjük elõre jelezni. Késõbbi idõpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.
Felhívjuk a Tisztelt Szülõ figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.
Késõi lemondás esetén lehetõséget biztosítunk az ebéd éthordóban történõ elszállítására az iskola konyhájáról. Amennyiben ezzel a lehetõséggel élni kívánnak, kérjük, jelezni szíveskedjen.

 
Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetõségeken állunk rendelkezésükre:
Személyesen: a Fõ út 8. szám alatti irodájában
Központi e-mail: etkeztetes@nagykanizsa.hu
Telefonon:

Iskolák Étkeztetési ügyintézõ
Név Telefonszám/e-mail 
Batthyány Lajos Gimnázium Tóth Andrea 06/20/2994059
Kõrösi - Péterfy Általános Iskola Székhelyintézmény Tóthné Gál Anita 06/30/4619108
Kõrösi - Péterfy Általános Iskola Tagintézmény
Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola
Hevesi Sándor Általános Iskola Hosszú Andrea 06/30/6944119
Kiskanizsai Általános Iskola
Miklósfai Általános Iskola
Rozgonyi Úti Általános Iskola Tóth Márta 06/20/4290405
Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Székhelyintézmény
Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Tagintézmény
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium Fábics Istvánné 06/30/6297488
Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskola
Thúry György Szakképzõ Iskola
Cserháti Sándor Szakképzõ Iskola és Kollégium
Szivárvány EGYMI

 

Kapcsolódó letöltések:

- Étkezési típus igénylés (Alkalmazott és vendég)
- Étkezési típus igénylés (Általános Iskola)
- Étkezési típus igénylés (Középiskola)
- Étkezési típus igénylés (Középiskola - Kollégista)
- Étkezési típus igénylés (Óvoda)
- Nyilatkozat kezdezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Bolcsöde és óvoda)
- Nyilatkozat kezdezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Iskola)
- Tájékoztató intézményi étkeztetésrõl (2020-2021-es tanév)
- Igazolás nevelésbe vételrõl
- Ûrlap - Étkeztetési típus igénylés (alkalmazott és vendég)
- Ûrlap - Étkeztetési típus igénylés (Általános Iskola)
- Ûrlap - Étkeztetési típus igénylés (Középiskola)
- Ûrlap - Étkeztetési típus igénylés (Középiskola - Kollégista)
- Ûrlap - Étkeztetési típus igénylés (Óvoda)
- Ûrlap - Igazolás nevelésbe vételrõl
- Ûrlap - Nyilatkozat kedvézmenyes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Bölcsõde és óvoda)
- Ûrlap - Nyilatkozat kedvézmenyes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Iskola)