Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a 2019/2020-as tanévben Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, az ügyintézés Nagykanizsa Fõ út 8. szám (Bazár-udvar) alatti irodában történik.

  1. Az étkezés költsége

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetõséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. 

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülõ, gyám (törvényes képviselõ) köteles.

 

  Tízórai Ebéd Uzsonna Reggeli Vacsora
Óvoda 94 Ft 357 Ft 94 Ft    
Általános iskola 105 Ft 385 Ft 105 Ft    
Középiskola 121 Ft 438 Ft 121 Ft    
Középiskolás kollégista 121 Ft 438 Ft 121 Ft 272 Ft 272 Ft
Felnõtt   740 Ft      

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján a fizetendõ étkezési térítési díjak 2019. szeptember 1-tõl

 

  1. Térítési díjkedvezmények, az igényléshez szükséges dokumentumok:

Jogcím

Óvoda

1-8. évfolyam

1-8. évfolyamon felül

Szükséges dokumentumok

Nyilatkozat

RGYVK határozat másolata

Magasabb összegû családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata/szakorvosi igazolás, szakvélemény

Az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgálat vezetõje által kiállított igazolás

Határozat/ a kedvezmény a Polg. Hiv. Humánigazgatási csoportjánál igényelhetõ

kedvezmény mértéke (%)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek

100

100

50

X

X

 

 

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

100

50

50

X

 

X

 

 

3 vagy több gyermeket nevelõ család

100

50

50

X

 

 

 

 

1 fõre havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át

100

0

0

X

 

 

 

 

Nevelésbe vett gyermek

100

100

100

X

 

 

X

 

Térítési díj hozzájárulás NMJV 6/2015. (II.16.) ÖR alapján*

30-50

30-50

30-50

 

 

 

 

X

 

 

  1. Az étkezés igénylésének módja, határideje

 

Az oktatási-nevelési intézménybe újonnan belépõ gyermekek, tanulók esetében a beiratkozáskor kérjük kitölteni az étkezés igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat és a szükséges igazolásokkal együtt legkésõbb 2019. június 11-ig a irodánkba Fõ út 8. szám (Bazár-udvar) eljuttatni.

 

A következõ tanévre vonatkozóan az étkezés igénybevételéhez szükséges hiánytalanul kitöltött nyomtatványokat és igazolásokat kérjük legkésõbb a megelõzõ tanév végéig, 2019. június 14-ig irodánkba eljuttatni.

 

  1. Az étkezési térítési díjak fizetésének szabályai

Módja:

  • csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben az étkezési ügyintézõtõl azonosító számot kell kérni a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványra, melyet kitöltés után a felhatalmazónak a számlavezetõ bankkal kell aláíratni. A bank elfogadását követõen a megbízás másolatát / a bank által adott igazolást az étkezési csoporthoz kell eljuttatni.
  • átutalással: a számlán szereplõ bankszámlára;
  • banki pénztári befizetéssel;
  • készpénzben
  1. év õszi tanévétõl az étkezési térítési díjakat számla alapján elõre kell megfizetni, a tárgyhónapot megelõzõ hónap 20. napjáig.

A 2019/2020-as tanév szeptember hónapra szóló számlák augusztusban postai úton megküldésre kerülnek az étkezési típus igénylés nyomtatványon megadott címre. Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésérõl 2019. augusztus 20-ig gondoskodni szíveskedjenek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a térítési díj meg nem fizetése a szolgáltatás szüneteltetését vonja maga után a fennálló hátralék kiegyenlítéséig.

 

  1. Az étkezés igénylésének lemondása

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülõ figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik ( pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszûnése)azt az étkezési csoport felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

 

A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelõtt 9 óráig kérjük jelezni elérhetõségeinken. Minden esetben a bejelentést követõ naptól tudjuk lemondani az étkezést. A hiányzást ingyenes étkezõnél is kérjük elõre jelezni. Késõbbi idõpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.

Felhívjuk a Tisztelt Szülõ figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.

Késõi lemondás esetén lehetõséget biztosítunk az ebéd éthordóban történõ elszállítására az iskola konyhájáról.

 

 

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetõségeken állunk rendelkezésükre:

Személyesen: a Fõ út 8. szám alatti irodájában

E-mail: etkeztetes@nagykanizsa.hu

Telefonon:

Iskolák

Étkeztetési ügyintézõ

Név

Telefonszám

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Székhelyintézmény

Tóth Márta

06/20/4290405

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Tagintézmény

Kõrösi - Péterfy Általános Iskola Székhelyintézmény

Tóthné Gál Anita

06/30/4619108

Kõrösi - Péterfy Általános Iskola Tagintézmény

Palini Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hosszú Andrea

06/30/6944119

Kiskanizsai Általános Iskola

Miklósfai Általános Iskola

Rozgonyi Úti Általános Iskola

Tóth Márta

06/20/4290405

Batthyány Lajos Gimnázium

Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium

Fábics Istvánné

06/30/6297488

Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskola

Thúry György Szakiskola

Cserháti Sándor Szakközépiskola és Kollégium

Szivárvány EGYMI

 

Kapcsolódó letöltések:

- Étkezési típus igénylés (Alkalmazott és vendég)
- Étkezési típus igénylés (Általános iskola)
- Étkezési típus igénylés (Középiskola - kollégista)
- Étkezési típus igénylés (Középiskola)
- Étkezési típus igénylés (Óvoda)
- Igazolás - Nevelésbe vételrõl
- Nyilatkozat - Kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Bölcsõde és óvoda)
- Nyilatkozat - Kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (Iskola)