Elnök:
Horváth Jácint

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Erdõs László
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok:
Baj József
Csörgei Sándorné
Gelencsér Andrea
Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentése (írásban)

Elõadó: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.5.1-19 - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése felhívására benyújtandó a „Batthyány Lajos Gimnázium és 10 kapcsolódó önkormányzati ingatlan energetikai korszerûsítése” címû projekt elõkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (Volánbusz Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Központi Óvodánál a költségvetés megalapozottságának, az elõirányzat felhasználásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/1, 4079/2 és 4079/7 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 151 hrsz ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat önkormányzati résztulajdonú szántó ingatlanra vonatkozó használati rend elfogadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában levõ 02019 hrsz alatti árok ingatlant érintõ hatósági eljárás lefolytatásához szükséges hozzájárulás kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök, vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyására és a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Cigány u. 73/A. szám (hrsz. 5441/3) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szalonka u. 11. szám (hrsz. 31785/4) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szent Rókus u. 4. szám (hrsz. 5160/2) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázat elbírálása (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

Meghívott: Orbán László ügyvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt nyílt ülésre)

Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Schmidt István polgármester

 

Javaslat a 70830 számú közút 0+395 km szelvényében megvalósult körforgalom kezelõi lehatárolási tervének jóváhagyására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉSZ]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

- Kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 3.Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

5. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

6. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.  Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtár szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetnél az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 10. Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

       Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

       Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

                                           Szabó István vezérigazgató

                                           Szirtes Balázs ügyvezetõ

                                           Tar Mihály ügyvezetõ

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

  3. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

 4. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 7. Tájékoztató Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulásánál a pénzeszköz átadási megállapodások vizsgálata tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási osztályán a 2019. október 13. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenõrzése tárgyában végzett soron kívüli, pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 11. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  15. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. teékenységi körének bõvítésére (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

17.  Javaslat a "Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével" címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor

18. Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Javaslat zárt ülésre:

 12. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 13. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ