Elnök:
Horváth Jácint

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Erdõs László
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok:
Baj József
Csörgei Sándorné
Gelencsér Andrea
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló 27/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

               Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4378/46 hrsz-ú közút 224 m2 alapterületû részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Salamon Attila ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4378/12 hrsz-ú út 231 m2 alapterületû részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Vukics Szilárd ügyvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Modern Városok Program keretében önkormányzati beruházásban megvalósuló fejlesztésekrõl (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat NAGYKANIZSA felirat elhelyezésre (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Török kút Deák téren történõ elhelyezésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a csapadékvíz elvezetõ rendszerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)  

  KIEGÉSZÍTÉS

Elõadó: Tárnok Ferenc osztályvezetõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

    Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat a belvárosban nyilvános illemhely kialakítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Football Club Nagykanizsa támogatására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Kovács Tamás elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Tungsram-SE Nagykanizsa kézilabda egyesület támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Farkas Tibor elnök

 

 1. Javaslat a Cinema Nagykanizsát üzemeltetõ Cinenouvo Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Szent József téri parkoló déli oldalán gyalogos rámpa kialakítása (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 kódszámú "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán" elnevezésû projekthez kapcsolódó Csengery u. 89. szám alatti új építésû gyermekorvosi rendelõ és védõnõi szolgálat kiegészítõ munkáinak elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú "Zöld Város-Zöld Nagykanizsa" címû projekt keretében Nagykanizsa, Eötvös téren helyi termelõi piac lehetõségének megteremtésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen" elnevezésû pályázati projekt keretében megvalósítani tervezett nagykanizsai mikromobilitási töltõhálózati rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a keleti városrészben parkoló építésére és a parkolóhelyek felfestésére (írásban)

Elõadó: Bizzer András alpolgármester

 

 1. Javaslat kutyaürülék-gyûjtõ edények kihelyezésére (írásban)

Elõadó: Bizzer András alpolgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Városi Ügyfélszolgálati Központ felállítására (írásban)

Elõadó: Bodó László önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Csónakázó tónál található lovaspályával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bodó László önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az országot” projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. irányító szervi szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsi Cecília belsõ ellenõr

 

31. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett  pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

32. Tájékoztató Nagykanizsa Egyesített Bölcsõdénél végzett irányítószervi szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

 1. Egyebek

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2020. augusztus, szeptember hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

Meghívóban nem szereplõ elõterjesztés (felvéltelre javasolt)

Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Fõ út 8. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Javaslat a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Kft. által beszerzendõ 5 darab hulladékgyûjtõ gépkocsi, egy darab konténerszállító gépjármû, és egy seprõautó tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásának jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Áfra barnabás ügyvezetõ

 

Javaslat belvárosi nem lakás célú helyiségek versenytárgyalás útján történõ bérbeadásához szükséges döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Deák tér 13. (Kölcsey utca 2.) szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Meghívóban nem szereplõ elõterjesztés (felvéltelre javasolt zárt ülésre)

Javaslat Nagykanizsa, Szentpéteri u. 9. szám (hrsz. 13104) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés] BIZALMAS!

Elõadó: Tárnok Ferenc csopoortvezetõ

 

Javaslat Nagykanizsa, Látóhegy 170. szám (hrsz. 13095) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés] BIZALMAS!

Elõadó: Tárnok Ferenc csopoortvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 6. (Vásárcsarnok) I. emeletén található nem lakáscélú helyiségek bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3. szám alatt található nem lakáscélú helyiség közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Járásbíróság elõtt 11.P.20.676/2019. szám alatt folyamatban levõ perben egyezség megkötésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa, Boroskupa u. 22. szám (hrsz. 13092) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Rizling u. 85. szám (hrsz. 21473/1) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

   Lakner István nagykanizsai telephely vezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2020. évi tételes beruházási, felújítási tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat az „Élettér” Állat és Természetvédõ Egyesület ivartalanítási akciójának támogatására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Varga Károlyné elnök

 

 1. Javaslat járványügyi intézkedés meghozatalára (írásban)
  Kiegészítés: Módosító javaslat járványügyi intézkedés meghozatalára

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc osztályvezetõ

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztatás a Modern Városok Program keretében, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában megvalósuló fejlesztések tekintetében keletkezett dokumentumokról (írásban)
  - Kiegészítés: Tájékoztató Modern Városok Program során keletkezett dokumentumokról

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat „A vasemberház 1980-ban lerobbantott szomszédjai száz évvel korábban” címû emléktábla elhelyezéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

            Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

           

 1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Nagykanizsa, 0194/3 hrsz-ú ingatlanon található veszélyessé vált facsoport kivágása tárgyában (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

             Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

           Meghívóban nem szereplõ elõterjesztés (felvéltelre javasolt)

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyes dötnések meghozatala (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint önkormányzati képviselõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 572/10 hrsz-ú közterület 310 m2 alapterületû részének érékesítésére (írásban)

Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Tislér Zoltán kérelmezõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 1167/2/B hrsz-ú, Nagykanizsa, Erzsébet tér 17/A ép. B. szám alatti ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat nem lakáscélú bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 3462/46 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 1049 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. szám alatti üzlet(ek) munkáival kapcsolatos bérbeszámítás engedélyezéséhez szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. szám alatti üzlet munkáival kapcsolatos bérbeszámítás engedélyezéséhez szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Sugár utca 2. fsz. 2. szám alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Sugár utca 2. fsz. 4. szám alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 1136/3 hrsz alatti ingatlanon található nem lakás bérleménynek Tóth Tihamér Józsefné bérlõ részére történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 1136/3 hrsz alatti ingatlanon található nem lakás bérleménynek dr.Varnava Charalambos bérlõ részére történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívóban nem szereplõ elõterjesztés (zárt ülésre felvéltelre javasolt)

Javaslat takarmánybúza-termény értékesítésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 2. javaslat „vis maior” támogatás igény benyújtására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 3. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a rendezési terv módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat idõsügyi klubok 2020. évi támogatására (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2035 idõszakra szóló, víziközmû fejlesztésekre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Cziráki László elnök-vezérigazgató

 

 1. Javaslat depónia gáz hasznosítással kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Ring Balázs ügyvezetõ

   Szabó Péter ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

  

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 

 1. Javaslat a KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

   

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

  

    (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat 2020. évi, "önkormányzatok rendkívüli támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Horváth István elnök

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

(Az elõterjesztés a Volánbusz Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre    a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat "vis maior" támogatási igény benyújtására (írásban)

 Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Batthyány Lajos Gimnázium felújítási munkálatait érintõ tervezési tevékenységgel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Babochay utca felújításához kapcsolódó kiegészítõ munkák elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi közszolgálati szerzõdésének féléves teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Volánbusz Közlekedési Mobiljegy szolgáltatás bevezetésére (írásban)
  Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 

 1. Javaslat a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

   Borbélyné dr. Szabó Ágnes fõosztályvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

23. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Ady utca 3. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés] BIZALMAS

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

24. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018-2019. évi céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (Verseny- és élsport támogatások) (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

25. Tájékoztató a Thúry György Múzeumnál a pénzkezelés rendje, szabályozottságának vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

26. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

27. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzett 2019. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

28. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett  pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

29. Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. irányító szervi szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 30. Tájékoztató a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központnál a kiküldetés rendjének, szabályozottságának és a szabályzatok gyakorlatban történõ betartásának vizsgálatáról (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

31. Nagykanizsa Városfejlesztõ Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

32. Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

 

33. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

34. Netta -Pannónia Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

35. A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

36. A Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót üzemeltetõ Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

(Az elõterjesztés az ügyvezetõ adatszolgáltatását követõen kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

37. Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

 

38. Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

 

39. Kanizsa Médiaház Ker. és Szolg. Egysz. Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolója (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Egyebek

A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2020. január, február, március, április, május, június, július hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt)

Javaslat a FC Nagykanizsa Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Láncos Attila ügyvezetõ

 

Javaslat a Miklósfa utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

 

Javaslat önkormányzati intézméynek magasabb vezeõi illetményének a megállpítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes oszályvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4372 hrsz-ú Lazsnaki kastély értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos                

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szokol Sándor kérelmezõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/2 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény határozatlan idõre történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat belvárosi nem lakás célú helyiségek versenytárgyalás útján történõ bérbeadásához szükséges döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

48. Javaslat Nagykanizsa MJV címerérõl készített gipszminta ajándékozásának elfogadására (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

49.  Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Platán sor 1. fsz. 2. szám alatti garázsingatlan közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ, jogtanácsos

 

50. Javaslat a nagykanizsai 0202/2 és a 0209 hrsz-ú erdõk értékesítésére (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

     Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

Zárt ülés:

1.    Javaslat Nagykanizsa, Homokkomáromi u. 16. szám (hrsz. 5346) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

2.    Javaslat Nagykanizsa zártkert 32724 hrsz-ú ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

3.    Javaslat Nagykanizsa, Szent György u. 167. szám (hrsz. 32142/1) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

4.  Javaslat Nagykanizsa, Szabadhegyi u. 8. szám (hrsz. 3978/4) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [csak bizottsági elõterjesztés]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Meghívó

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.3.2-15NA1-2016-00001 azonosítószámú „Zöld Város-Zöld Nagykanizsa” címû projekt keretében a Nagykanizsa, Deák tér közlekedõ utak burkolatára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Nemzetközi pályázati konzorciumban történõ részvétel a "European Youth Together" európai uniós ifjúságpolitikai program keretében (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. elõkészítését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az Erzsébet téri szökõkút felújítási munkáinak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató

                                 Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény dolgozói részére egyszeri rendkívüli juttatás biztosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Schauta Marcell Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa Város Katonai Emlékmû” elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Bodó László Sándor önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Dózsa György szobor elhelyezéséhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Petõfi u.- 7-es elkerülõ csomópontjában körforgalom tervezésére (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

Meghívott: Büki Zoltán, osztályvezetõ

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének aktuális helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint önkormányzat képviselõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 1. számú kiegészítés (írásban)
  • Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtandó pályázathoz nyilatkozattételre (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Deák tér 13. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szent György u. 45. szám (hrsz. 32064) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Vörösbegy u. 4. szám (hrsz. 31837) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS: (Felvételre javasolt zárt ülésre)

Javaslat önkormányzati büfé helyiségek közvetlen bérbeadásához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Bocskai utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi megvalósítására (írásban)

Elõadó: Radics Bálint önkormányzati képviselõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi éves összefoglaló ellenõrzési jelentése (írásban)

Elõadó: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szabó István vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az Uszoda Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Karácsony Károly ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a 2020. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az KANIZSA MÉDIAHÁZ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Tar Mihály ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat "okos zebra" gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a Damjanich utca felújítására (írásban)

Elõadó: Szabó Szilárd önkormányzati képviselõ

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Principális csatorna híd felújítás kivitelezésének kiegészítõ munkálatainak elvégzésére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.5.1-19 - Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése felhívására benyújtandó a „Batthyány Lajos Gimnázium és 10 kapcsolódó önkormányzati ingatlan energetikai korszerûsítése” címû projekt elõkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat elkülönített költségvetési elõirányzat felhasználására, lakásvásárlásra, lakásfelújításra, közmûvesítésre (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2019. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (Volánbusz Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
  • Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi ingatlanértékesítésérõl

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Központi Óvodánál a költségvetés megalapozottságának, az elõirányzat felhasználásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa belterület 4079/1, 4079/2 és 4079/7 hrsz-ú (Lovarda utcától nyugatra található) ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 151 hrsz ingatlant érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat önkormányzati résztulajdonú szántó ingatlanra vonatkozó használati rend elfogadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában levõ 02019 hrsz alatti árok ingatlant érintõ hatósági eljárás lefolytatásához szükséges hozzájárulás kiadására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. A Délzalai Víz-és Csatornamû Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök, vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. 2019. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyására és a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Ring Balázs ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Cigány u. 73/A. szám (hrsz. 5441/3) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szalonka u. 11. szám (hrsz. 31785/4) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa, Szent Rókus u. 4. szám (hrsz. 5160/2) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázat elbírálása (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

Meghívott: Orbán László ügyvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt nyílt ülésre)

Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Schmidt István polgármester

 

Javaslat a 70830 számú közút 0+395 km szelvényében megvalósult körforgalom kezelõi lehatárolási tervének jóváhagyására (írásban) [CSAK BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉSZ]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 Egyeztetésre, véleményezésre jogosultak

- Kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 3.Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

5. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

6. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.  Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtár szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetnél az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok vizsgálata tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 10. Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

       Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

       Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

                                           Szabó István vezérigazgató

                                           Szirtes Balázs ügyvezetõ

                                           Tar Mihály ügyvezetõ

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

  3. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

 4. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 7. Tájékoztató Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulásánál a pénzeszköz átadási megállapodások vizsgálata tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének pénzügyi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási osztályán a 2019. október 13. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenõrzése tárgyában végzett soron kívüli, pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 11. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  15. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. teékenységi körének bõvítésére (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

17.  Javaslat a "Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével" címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor

18. Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Javaslat zárt ülésre:

 12. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 13. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ