2047/2020.(XI.25.) számú határozat (NMJV Közterület Felügyelete létrehozásával kapcsolatos döntések)

2048/2020.(XI.25.) számú határozat (Nk. Dózsa György mellszobor elhelyezésének tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési eljárás lezárásáról szóló döntés)

2049/2020.(XI.25.) számú határozat (Sport- és rendezvénycsarnok környezetében elhelyezendõ katonai emlékmû tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési eljárás lezárásáról szóló döntés)

2050/2020.(XI.25.) számú határozat (Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény részére védõeszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása)

2051 – 2094/2020.(XI.26.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

2095 – 2111/2020.(XI.26.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek – az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján)

2112/2020.(XI.30.) számú határozat (Önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális és költség alapon történõ elnyerése)

2113/2020.(XI.30.) számú határozat (2021. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálása)

38/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2114/2020.(XI.30.) számú határozat ("Nagykanizsai Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok" építés beruházáshoz kapcsolódó ledfalakkal kapcsolatos döntés)

2115/2020.(XII.01.) számú határozat (Bajza u. 9. szám alatti ingatlan 1/2 részén és a 2478/2/A hrsz-ú ingatlanon fennálló elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés)

2116/2020.(XII.01.) számú határozat (Beszerzési Szabályzat módosítása)

2117/2020.(XII.01.) számú határozat (Energetikusi feladatok ellátására ajánlatkérés)

2118/2020.(XII.02.) számú határozat (HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosítószámú CycleSeeing Attractour címû projekt projektmenedzsment szerzõdésének elfogadása

2119/2020.(XII.02.) számú határozat (Eötvös téren térfigyelõ kamera elhelyezésével kapcsolatos döntés)

2120/2020.(XII.02.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás)

2121 – 2153/2020.(XII.03.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

2154 – 2158/2020.(XII.03.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek – az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján)

2159/2020.(XII.03.) számú határozat (Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. elsõbbségi részvényesi joggyakorlással kapcsolatos döntés)

2160/2020.(XII.03.) számú határozat (Nagykanizsa Off - Road Egyesült névhasználati kérelme)

2161/2020.(XII.03.) számú határozat (Szan-Dia Fitness Sport Club támogatása)

2162/2020.(XII.03.) számú határozat ("Nagykanizsa Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok" elnevezése)

2163/2020.(XII.04.) számú határozat (Takács László Irodalmi Kör Egyesület támogatása)

2164/2020.(XII.04.) számú határozat (Tulajdonosi hozzájárulás Nagykanizsa, 3110/26 hrsz. Kanizsa Aréna villamos energia ellátás megvalósításához)

2165/2020.(XII.04.) számú határozat (Vásárcsarnok parkolóján átvezetõ útra vonatkozó tanulmány tervezési munkáiról ajánlatkérési eljárás lezárása)

2166/2020.(XII.04.) számú határozat (Szerverek garanciájával kapcsolatos ajánlatkérés)

2167/2020.(XII.04.) számú határozat ("Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése Nagykanizsán" projekt Nagykanizsa - Batthnyány Lajos Gimnázium - "A" Fõépületet érintõ, projekt költségvetésébõl nem elszámolható, kiegészítõ kivitelezési munkálatok tervezési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés)

2168/2020.(XII.04.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

2169/2020.(XII.07.) számú határozat (Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt, Okos zebra - gyalogosvédelmi rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtása)

2170/2020.(XII.07.) számú határozat (Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete részére a hajléktalan ellátás színvonalának javításával kapcsolatos eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása)

2171/2020.(XII.07.) számú határozat (A Szívbetegekért Egyesület támogatása)

2172/2020.(XII.07.) számú határozat (AutoCAD - including specialized toolsets szoftverelõfizetésének 1 évre történõ megújítása és a HunForg program szoftverkövetésének 1 évvel történõ meghosszabbítása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadása)

2173/2020.(XII.08.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

2174/2020.(XII.08.) számú határozat (Családok Átmeneti Otthonában kazáncsere vállalkozásba adásához szükséges döntések)

2175/2020.(XII.08.) számú határozat (Helyi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések)

2176/2020.(XII.08.) számú határozat ("Villamos energia beszerzés 2021" közbeszerzési eljárások során felmerülõ eljárási cselekmények tekintetében Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak kijelölése)

39/2020.(XII.10.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város belterületén fekvõ közterületeken és nyilvános helyeken kötelezõ maszkhasználatról

2177/2020.(XII.10.) számú határozat (A Batthyány Lajos Gimnáziumban és a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban található büféhelyiségekre kötött bérleti jogviszony meghosszabbítása)

2178/2020.(XII.10.) számú határozat (Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések)

2179/2020.(XII.10.) számú határozat (TOP-1.5.1-20 kódszámú pályázatra benyújtandó, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tervezési munkák mûszaki tartalmának meghatározása)

2180 – 2210/2020.(XII.10.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

2211 – 2212/2020.(XII.10.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek – az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján)

2213/2020.(XII.10.) számú határozat (nyomatelõállítási szolgáltatási szerzõdés módosításának jóváhagyása)

2214/2020.(XII.10.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nagykanizsa, 7 sz. fõút - 7511 j. ök. út csomópont körforgalom építés miatt UPC és DIGI távközllési hálózat kiváltás és védelem" megnevezésû munka megvalósításához)

2215/2020.(XII.10.) számú határozat (labdarúgó szervezetek támogatása)

2216/2020.(XII.10.) számú határozat (Nyugat-Pannon Jármûipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. "v.a."-val kapcsolatos döntés)

2217/2020.(XII.11.) számú határozat (szerverek garancia idõ hosszabbítása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadása)

2218/2020.(XII.11.) számú határozat (HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosítószámú CycleSeeing Attractour címû projekt mûszaki ellenõri megbízási szerzõdésének elfogadása)

2219/2020.(XII.11.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nagykanizsa, Magyar utca ZNET optikai ellátása" megnevezésû munka megvalósításához)

2220/2020.(XII.11.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása Nagykanizsa, Szabadhegy u. 13450/3 hrsz-ú ingatlanon villamos csatlakozókábel kivitelezéséhez)

2221/2020.(XII.11.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nagykanizsa 21540/2 hrsz. villamos engergia ellátás" megnevezésû munka megvalósításához)

2222/2020.(XII.11.) számú határozat ("Villamos engergia beszerzés 2021" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (ajánlati felhvíás és dokumentáció jóváhagyása)

40/2020.(XII.11.) önkormányzati rendelet az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2223/2020.(XII.14.) számú határozat (köztemetés elrendelése)

2224/2020.(XII.15.) számú határozat (Alsóvárosi templom elõtti parkoló akadálymentes megközelítését a Zárda utca irányából megkönnyítõ rámpa megépítésére)

2225/2020.(XII.15.) számú határozat (2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen" elnevezésû pályázati projekt keretében megvalósítani tervezett nagykanizsai mikromobilitási töltõhálózati rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatala)

2226/2020.(XII.15.) számú határozat (Családok Átmeneti Otthonában kazáncsere tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadása)

2227/2020.(XII.15.) számú határozat (Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde magasabb vezetõjének határozott idejû megbízása és a magasabb vezetõi pályázat döntést elõkészítõ szakmai bizottság tagjainak kijelölése)

2228/2020.(XII.15.) számú határozat (lakbértámogatást megszüntetõ határozat ellen benyújtott fellebbezés visszautasítása)

2229/2020.(XII.16.) számú határozat (Nagykanizsa külterület 0628/281 és 0628/282 hrsz-ú ingatlanokat érintõ elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala)

2230/2020.(XII.16.) számú határozat (2019-2022. évi Stratégiai ellenõrzési terv 2021. évi terv készítésére vonatkozó felülvizsgálata II. számú módosításával és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat által irányított és fenntartott intézmények, valamint a költségvetési alszektorba sorolt gazdasági társaságok 2021. évi ellenõrzési tervével kapcsolatos döntés meghozatala)

2231/2020.(XII.16.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nagykanizsa-Palin városrész FTTH optikai lefedõ hálózat építésének alkalmassá tételi terve" megnevezésû munka megvalósításához)

2232/2020.(XII.16.) számú határozat ("Nagykanizsa Lidl E-töltõ vil. energia ellátása" megnevezésû munka megvalósításához kapcsolódó közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötése)

2233/2020.(XII.16.) számú határozat ("Nagykanizsa Király utca irodaház VEE" megnevezésû munka megvalósításához kapcsolódó közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötése)

2234/2020.(XII.16.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének módosítása)

2235-2296/2020.(XII.17.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

2297/2020.(XII.17.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek – az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007. (V. 16.) önkormányzati rendelet alapján)

2298/2020.(XII.17.) számú határozat (Deák tér 13. szám alatti, 1209/A/4 hrsz-ú ingatlan 36 m2 alapterületû részének bérleti jogának átruházásához szükséges hozzájárulás megadása)

2299/2020.(XII.17.) számú határozat (Szent Flórián tér 30. szám alatti ingatlanban található helyiségekre kötött bérleti jogviszony meghosszabbítása)

2300/2020.(XII.17.) számú határozat (Nagykanizsa külterület 0459/18, 0459/21 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Nagykanizsa belterület 3974 hrsz-ú ingatlan hasznosításához szükséges döntések meghozatala)

2301/2020.(XII.17.) számú határozat (a nagykanizsai 131/2 hrsz-ú beépítetlen terület nyílt versenytárgyaláson történõ értékesítése)

2302/2020.(XII.17.) számú határozat (a nagykanizsai 649/156 hrsz-ú beépítetlen terület nyílt versenytárgyaláson történõ értékesítése)

2303/2020.(XII.17.) számú határozat (a nagykanizsai 649/158 hrsz-ú beépítetlen terület nyílt versenytárgyaláson történõ értékesítése)

2304-2330/2020.(XII.17.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján)

2331/2020.(XII.18.) számú határozat (egyéb lakásügyek elbírálása)

2332/2020.(XII.18.) számú határozat (üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírása)

2333/2020.(XII.18.) számú határozat (a nagykanizsai 649/171 hrsz-ú beépítetlen terület nyílt versenytárgyaláson történõ értékesítése)

2334/2020.(XII.18.) számú határozat (a 8800 Nagykanizsa, Buda Ernõ utca 19. szám alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatala)

2335/2020.(XII.18.) számú határozat (Eötvös tér déli felén található üzletfelépítmény (kereskedelmi pavilon) vétele)

2336/2020.(XII.18.) számú határozat (TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 "Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán" projekthez kapcsolódó kötelezõ nyilvánosság feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérés jóváhagyása)

2337/2020.(XII.18.) számú határozat ("Nagykanizsa, Sugár út 1-3. 0,4 kV kábel rekonstrukció" megnevezésû munka megvalósításához kapcsolódó, közterület igénybevételére vonatkozó megállapodás és kártalanítási megállapodás megkötése)

2338/2020.(XII.18.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlõségi Programja 2020. évi felülvizsgálatának elfogadása

Melléklet

2339/2020.(XII.18.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata és Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2020. évi felülvizsgálatának elfogadása)

2340/2020.(XII.21.) számú határozat (Zöld Élettér Egyesület támogatása)

2341/2020.(XII.21.) számú határozat (Eraklin Táncklub Egyesület támogatása)

2342/2020.(XII.21.) számú határozat (Nagykanizsai Szakképzõ Centrum intézményeiben mûködõ diáksport egyesületek támogatása)

2343/2020.(XII.21.) számú határozat (Nagykanizsai Torna Egylet 1866 támogatása)

2344/2020.(XII.21.) számú határozat (Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatása)

2345/2020.(XII.21.) számú határozat (behajthatatlan követelések elengedése)

41/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet a helyi iparûzési adóról szóló 106/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

42/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselõi jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 18/2012.(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2346/2020.(XII.22.) számú határozat (Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde magasabb vezetõjének határozott idejû megbízása módosítása)

2347/2020.(XII.22.) számú határozat (INVATER térinformatikai rendszer karbantartása tárgyában beérkezõ ajánlat elfogadása)

2348/2020.(XII.23.) számú határozat (VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási szerzõdés III. számú szerzõdésmódosítása)

2349/2020.(XII.23.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása Nagykanizsa, Szentendrei u. 72. sz. alatti ingatlanon villamos csatlakozókábel kivitelezéséhez)

2350/2020.(XII.23.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása Nagykanizsa, Nagy Lajos u. 9. sz. alatti ingatlanon villamos csatlakozókábel kivitelezéséhez)

2351/2020.(XII.23.) számú határozat (közösségi együttélést sértõ magatartás tárgyában)

2352/2020.(XII.23.) számú határozat (energetikusi feladatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntés meghozatala)

2353/2020.(XII.23.) számú határozat (Nagykanizsa külterület 02170/6 hrsz-ú ingatlan 10155/44952 tulajdoni illetõségének Galambosné Kovács Lilla Barbara általi megvásárlásával kapcsolatban fennálló elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatala)

2354-2370/2020.(XII.23.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

2371/2020.(XII.28.) számú határozat (közösségi együttélést sértõ magatartás tárgyában)

2372/2020.(XII.29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása Nagykanizsa, Felsõerdõ u. 71. sz. alatti ingatlanon villamos csatlakozókábel kivitelezéséhez)

2373/2020.(XII.29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása Nagykanizsa, Fáy A. u. 13. sz. alatti ingatlanon villamos csatlakozókábel kivitelezéséhez)

2374/2020.(XII.29.) számú határozat (Nagykanizsa, külterület 02186/16 hrsz-ú ingatlan hasznosításához szükséges döntés meghozatala)

2375/2020.(XII.30.) számú határozat (VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötött Közszolgáltatási szerzõdés IV. számú szerzõdésmódosítása)

2376/2020.(XII.30.) számú határozat (3472/25 hrsz-ú, Nk. Tripammer u. 1. sz. telephely hasznosítása)

2377/2020.(XII.30.) számú határozat (Lakóhelyi környezet állapotának alakulása NMJV 2015-2020 idõszakra vonatkozó Települési Környezetvédelmi Program szerint)

2378/2020.(XII.30.) számú határozat (NMJV Közterület Felügyelete, valamint Nk. Turisztikai Irodával kötendõ munkamegosztási megállapodás, ingóságok átadása)

1/2021.(I.06.) számú határozat (NMJV településrendezési eszközeinek módosításával, és azzal összefüggésben kiemelt fejlesztési területekké nyilvánítással kapcsolatos döntések)

Melléklet

2/2021.(I.06.) számú határozat (Nagykanizsa külterület 02170/6 hrsz-ú ingatlan 1320/44952 tulajdoni illetõségének Dr. Nagy Barnabás általi megvásárlásával kapcsolatban fennálló elõvásárlási joggal kapcsolatos döntés)

3/2021.(I.06.) számú határozat (Tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nagykanizsa és körzete FTTH optikai hálózatépítés" megnevezésû munka Bajcsa városrészre vonatkozó ütemének megvalósításához)

4/2021.(I.06.) számú határozat (TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 azonosítószámú Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán címû projekt projektszerzõdés 1. számú módosításának elfogadása)

5/2021.(I.06.) számú határozat (TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 azonosítószámú Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán címû projekt mûszaki ellenõri megbízási szerzõdésének elfogadása)

6/2021.(I.07.) számú határozat (Nagykanizsa belterület 1176/7 hrsz-ú ingatlan hasznosításához szükséges döntések meghozatala

7/2021.(I.07.) - 32/2021.(I.07.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

33/2021.(I.08.) számú határozat (TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 "Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán" projekthez kapcsolódó "kötelezõ nyilvánosság feladatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlat elfogadása)

34/2021.(I.11.) számú határozat (Fõ út 1. szám alatti, 1176/3/A/1 hrsz-ú, 74 m2 alapterületû helyiségbe történõ befogadásához szükséges hozzájárulás megadása)

35/2021.(I.12.) számú határozat (Nagykanizsa belterület 3585 hrsz-ú ingatlanon - természetben az Olaj utcai garázssoron - fennálló elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés)

36/2021.(I.12.) számú határozat ("CycleSeeing Attractour", HUHR/1901/2.12/0107 pályázati azonosítóval ellátott projekthez kapcsolódó kommunikációs menedzseri tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatkérés jóváhagyása)

37/2021.(I.13.) számú határozat (Tulajdonosi hozzájárulás kiadása József A. u. 40. gépkocsi bejáró és beálló kivitelezéséhez)

38/2021.(I.14.) - 82/2021.(I.14.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet alapján)

1/2021.(I.14.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

83/2021.(I.15.) számú határozat (Az Erzsébet tér 1.sz. alatti 1961 hrsz-ú ingatlan 24 m2 alapterületû részének bérleti jog átruházásához szükséges hozzájárulás megadása)

84/2021.(I.15.) számú határozat (A 98 hrsz-ú,Kalmár u. 6.sz.alatti ingatlanban lévõ 22 és 21 m2 alapterületû nem lakás bérlemények közvetlen bérbeadása)

85/2021.(I.15.) számú határozat (A csapadékvíz elvezetõ rendszerekkel kapcsolatos 2179/2020.(XII.10.) és 1886/1/2020.(X.29.) számú közgyûlési határozatok módosítása)

86/2021.(I.15.) számú határozat (Tulajdonosi hozzájárulás megtagadása  "Nagykanizsa 21540/2 hrsz. villamos engergia ellátás" megvalósításához)

2/2021.(I.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról