ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

„Biztonság a kicsiknek” – bölcsődei férőhelybővítés Nagykanizsán
2010-07-05

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931

 

 
„Biztonság a kicsiknek” – bölcsődei férőhelybővítés Nagykanizsán

NYDOP-5.1.1./B-09-2009-0013

 
A Nyugat Dunántúli Operatív Program keretén belül került kiírásra a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (NYDOP-2009-5.1.1/A,B) című pályázati felhívás. A támogatási konstrukció célja a szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat) és a gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
A 2009 év novemberében „Biztonság a kicsiknek” – bölcsődei férőhelybővítés Nagykanizsán címmel benyújtott pályázat egyszeri, 64.178.261 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 90 %-os támogatási intenzitást jelent. A projekt teljes elszámolható költsége 71.309.179 Ft, melyet a leendő Bölcsőde terveinek előkészítésére, az építésre, szükséges eszközök beszerzésére, valamint marketingre és nyilvánosság biztosítására kívánunk fordítani.
 
 
A tervezett fejlesztés bemutatása
 
 
A Bölcsőde megvalósítása az Attila út 7. alatti épület felújításával 40 férőhellyel bővül a város bölcsődei férőhelyeinek száma.Ezzel Nagykanizsa város gyermekellátási feladatainak feltételrendszere javul, hiszen eggyel több intézményében alakulnak ki - a bölcsődések közvetlenül 16 % - át érintően - a méltányosabb nevelési - gondozási körülmények.
A kiválasztott ingatlan felújításával műszaki tervdokumentáció, tételcsoportos műszaki költségbecslés készült, megtörténtek az egyeztetések a szakhatóságokkal.
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
 
-          Építés (felújítás) során: két felújított bölcsődei gondozási egység két-két csoportszobával, vizesblokkokkal, öltöztetővel, váróval, elkülönítővel, előtérrel, WC-vel és terasszal, kiegészítő funkcionális helyiségekkel történő kialakítása, felújítása tervezett. Megvalósul a fűtési és világítási rendszer kismértékű átalakítása, a nyílászárók cseréje, az épület projektarányos, komplex akadály-mentesítése. A kapcsolódó udvar felújítása, a környezet rendbetétele is megtörténik.
-          Eszközbeszerzés: meghatározó a 0-3 éves korosztály speciális igényeiből adódó szükséglet, a funkcionálisan különböző helyiségek, illetve a felnőttek eszközigénye, az
 
ellátottak életkori sajátosságainak, speciális egészségügyi (mosható-fertőtleníthető), biztonsági, pedagógusi és esztétikai feltételeknek való megfelelés. A berendezések célszerűek, praktikusak, a tagbölcsőde helyi sajátosságait tükrözők lesznek. A felszerelések listájának összeállítása a HACCP rendszer követelményeinek figyelembevételével történt.
-          Projektmenedzsment működtetése: a tevékenységek megvalósulását a projektmenedzser irányításával működő belső monitoring-rendszer biztosítja, kiemelt figyelmet fordítva a kockázati tényezőkre, a szükséges intézkedések megtételére. A projektmenedzsment megfelelő szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik.
-          Projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek: jelentős hangsúlyt fektetünk az elkészült kommunikációs terv alapján a nyilvánosság biztosítására, a műszaki ellenőrzése és a könyvvizsgálatra.
 
 
A fejlesztés várható eredményei
 
 
Önkormányzatunk a beruházás eredményeként az alábbi kézzelfogható eredményeket várja:
 
-          646,2 m² épület értéknövelő felújítása
-          40 fős férőhelybővítés, 13 új munkahely létrehozása
-          korszerű ellátási körülmények
-          költséghatékony működés
 
Mindennek eredményeként a beruházás egyenlő esélyt nyújt a kisgyermekes családoknak az ingyenes bölcsődei ellátás, a szakszerű gondozás igénybevételére. Az előírások szerint kialakított eszközökkel és játékokkal felszerelt csoportszoba, kiszolgálóhelyiségek és játszóudvar a bölcsődei ellátás feltételrendszerét javítják, biztosítva a komplex akadály-mentesítést is. Hozzájárul a gyermekjóléti ágazat fejlesztéséhez, közvetve a településen élő családok életszínvonalának javulásához, az anyák munkába állását segítve a női esélyegyenlőség biztosításához, a szociálisan rászoruló gyermekek elhelyezésével, a gyermekszegénység küzdelemhez. A gyermekvállalási kedv ösztönzése által hosszú távon a népességfogyás ellen hat.
 
 
Nagykanizsa, 2010. március 29.
 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.