Elnök

Dr. Erdõs László

Belsõs tagok

Jerausek István
Gyalókai Zoltán
Horváth Jácint

Külsõs tagok

Dr. Varga Eszter
Dobri Noémi
Kisgyura János
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének megérkezését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 4306/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívottak: Dr. Berkesné Dr. Bacher Ilona Erzsébet, Dene Tibor András, Dene Krisztián Dávid, Valkai László János

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívóban nem szereplõ napirend

Javaslat az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításának elõsegítésével összefüggõ rendeletmódosítások elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Polgármesteri tájékoztatóhoz 1. számú kiegészítés - Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére a Nagykanizsai Református Egyházközséggel (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 2. 1.1. Kiegészítés

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerzõdés módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)
 2. 6.1. Kiegészítés-Felügyelõ Bizottsági határozat

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Horváth István igazgató, NaGESZ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetõ tisztségének betöltésére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Dr. Molnár József r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

Meghívott: Dr. Sipos Gyula r. vezérõrnagy, rendõrségi fõtanácsos, rendõrfõkapitány

 

Meghívóban nem szereplõ napirend

12. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés-Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységrõl szóló beszámoló

Elõadó: Polai György irodavezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 1355 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Horváth Attila Lászlóné és Horváth Tamás kérelmezõk

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

2. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívó

Zárt ülés

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ (bathy.gyorgyi@maltai.hu)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
 2. 1.1.Kiegészítés-Új rendeleti javaslat

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetése (írásban)

2.1.Kiegészítés-Könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató, NKVG Zrt.

 

 1. Tájékoztatás az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a „TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001,-02,-03” azonosító számú projektek (Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései) Támogatási Szerzõdéseinek és vonatkozó projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdések mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosítószámú Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt Támogatási Szerzõdésének és vonatkozó Projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdés mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Zala megyei 03. számú országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

6. Polgármesteri tájékoztató (írásban) - Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl

5.pont - Polgármester szabadságának ütemezése (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Jegyzõi Kabinet vezetõje

10.pont - A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodások felülvizsgálata (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

12.pont - A Publimont Reklám- és Hirdetésszervezõ Kft-vel 2011.12.27. napján megkötött közterület reklámcélú hasznosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

Zárt ülés:

 7. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2017. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 8. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi